Làm thế nào để bạn thực hiện chuyển đổi Molar?

Làm thế nào để bạn thực hiện chuyển đổi Molar?

Vì khối lượng mol được tính bằng gam trên đơn vị mol, nó có thể được sử dụng làm hệ số chuyển đổi để xác định tổng số mol hoặc tổng số gam hợp chất. Việc chuyển đổi chỉ cần một máy tính đơn giản để chuyển gam sang mol hoặc chuyển đổi mol sang gam.

  1. Tìm khối lượng mol

    Tìm khối lượng mol từ bảng tham chiếu hoặc từ tính toán dựa trên khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tử trong hợp chất. Để tính khối lượng mol, hãy chia tổng khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tử của một nguyên tố cho 1 mol của một chất. Cộng các số này lại với nhau để tìm tổng khối lượng mol.

  2. Chọn công thức đúng

    Khi chuyển đổi từ mol sang gam, công thức đúng là tích của tổng số mol nhân với khối lượng mol tính bằng gam trên mol. Đơn vị mol bị khử, còn lại tổng số gam. Đối với trường hợp ngược lại, hãy chuyển đổi từ gam sang số mol bằng cách nhân tổng số gam với nghịch đảo của khối lượng mol, viết nó dưới dạng số mol trên gam.

  3. Cắm các số vào phương trình

    Để hoàn tất chuyển đổi, hãy cắm các số vào phần thích hợp của phương trình. Kiểm tra kỹ xem các đơn vị hủy có đúng không.