Hằng số Joule là gì?

Hằng số Joule thể hiện rằng 4,186 jun công việc bỏ ra có thể luôn tạo ra một lượng nhiệt tương đương có thể làm tăng nhiệt độ của 1 kg nước thêm 33,8 độ F. Một mối quan hệ được thiết lập giữa công việc đã hoàn thành và nhiệt lượng sinh ra là một đại lượng không đổi gọi là hằng số Joule.

Hằng số Joule còn được gọi là nhiệt lượng tương đương cơ học. Nếu công cơ học được thực hiện chống lại các lực ma sát, năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt. Sự gia tăng nhiệt độ của nước thêm 1 độ C hoặc 33,8 độ F, do công việc đã hoàn thành, cũng được mô tả là nhiệt dung của nước. Mức độ tương đương của Joule được xác định bằng cách đo công việc đã hoàn thành và lượng nhiệt tản ra.

Tương đương hoặc hằng số của Joule là, J =? w /? h joule /calo.