Nhiệt dung riêng của vàng là gì?

Nhiệt dung riêng của vàng là gì?

Vàng ở 25 độ C có nhiệt dung riêng là 0,129 jun trên gam trên độ C. Nhiệt lượng riêng là lượng nhiệt năng cần thiết để tăng nhiệt độ của một đơn vị khối lượng thêm 1 độ C. .

Giá trị của nhiệt dung riêng của một vật liệu được cho theo công thức sau: khối lượng nhân với sự thay đổi nhiệt độ chia cho nhiệt lượng thêm vào. Công thức này có giá trị miễn là không xảy ra sự thay đổi pha, chẳng hạn như chuyển từ chất lỏng sang chất khí. Nhiệt dung riêng của vàng thấp hơn các nguyên tố thông thường khác. Ví dụ, nước có nhiệt dung riêng là 4,186 jun trên gam trên độ C và 0,840 jun trên gam trên độ C là nhiệt riêng của thủy tinh.