Nhược điểm của Phương pháp Thực nghiệm là gì?

Phương pháp thử nghiệm có một số điểm yếu đã biết bao gồm việc tạo ra các tình huống được sản xuất, không có khả năng kiểm soát tất cả các biến và tính dễ mắc lỗi của con người. Trong một số tình huống, phương pháp thử nghiệm là không sử dụng thực tế gì, mặc dù ở những người khác, nó là một công cụ tuyệt vời để tạo ra bằng chứng nhân quả.

Phương pháp thực nghiệm phụ thuộc vào các giả thuyết và sự quan sát. Nó đòi hỏi phải tạo ra một kịch bản có kiểm soát để thu được thông tin về mức độ phù hợp hoặc sai lệch của kịch bản so với các giả thuyết ban đầu. Điều này tạo ra một số vấn đề cho các nhà nghiên cứu.

Các vấn đề với phương pháp thử nghiệm bao gồm:

  • Các biến không thể kiểm soát được
  • Các biến vô định hình như văn hóa và vai trò giới không thể được kiểm soát một cách hoàn hảo hoặc hoàn toàn và vì vậy, nhiều thử nghiệm không thể được thực hiện vì điều này.

  • Tình huống nhân tạo
  • Do nhu cầu về môi trường hoạt động được kiểm soát, nhiều yếu tố có trong thế giới mở không có sẵn hoặc không có trong một số thử nghiệm nhất định.

  • Lỗi do con người
  • con người phải tiến hành tất cả các thí nghiệm và vì họ là những người vận hành dễ sai lầm nên những sai lầm của họ có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Mặc dù phương pháp thực nghiệm vượt trội hơn hầu hết các phương pháp điều tra khoa học khác về chất lượng kết quả và khả năng kiểm soát các biến mà nó cung cấp, nhưng nó vẫn không thể sai lầm. Các biện pháp đối phó tốt nhất là giám sát kỹ lưỡng và hiểu rõ những sai sót của nó.