Em bé sẽ thuộc nhóm máu nào nếu bố âm tính và mẹ âm tính?

Theo Hội đồng Quyền trẻ em Canada, nếu người mẹ có nhóm máu A âm tính và người bố có nhóm máu O âm tính, thì đứa trẻ có nhóm máu A âm tính hoặc O âm tính. Nhóm máu A có nhiều khả năng hơn, vì nó chiếm ưu thế hơn loại O.

Đại học Arizona giải thích rằng mỗi phụ huynh đóng góp một phiên bản, hoặc alen, cho nhóm máu. Vì O là gen lặn nên mẹ phải có nhóm máu OO. Bố có loại AA hoặc loại AO. Nếu anh ta có AA, máu của đứa trẻ phải là A, vì A luôn chiếm ưu thế hơn O. Tuy nhiên, nếu anh ta có nhóm máu AO, có 50-50 khả năng đứa trẻ nhận được alen O từ anh ta. Trong trường hợp này, vì đứa trẻ chỉ nhận được alen O từ mẹ nên đứa trẻ có nhóm máu OO.

Hội đồng Quyền trẻ em Canada tuyên bố: Yếu tố SKSS tiêu cực có tính lặn so với RH dương tính. Tuy nhiên, vì cả bố và mẹ đều phủ định nên đứa bé cũng vậy.