Công thức tính toán trọng tải nhựa đường là gì?

Công thức tính toán trọng tải nhựa đường là gì?

Công thức tính trọng lượng của vật liệu nhựa đường trong một khu vực nhất định bằng thể tích của vật liệu nhân với khối lượng riêng của vật liệu. Nói chung, thể tích được đo bằng feet khối và được tính bằng cách nhân diện tích bề mặt với độ dày của nhựa đường.

Tỷ trọng của hỗn hợp bê tông nhựa nóng thay đổi theo tỷ lệ cấp phối và loại vật liệu cấp phối được sử dụng; nó thường được đo bằng đơn vị pound trên foot khối. Do đó, trọng lượng ban đầu của vật liệu được tính bằng pound. Vì có 2.000 pound mỗi tấn, chia trọng lượng cho 2.000 sẽ thu được trọng tải của nhựa đường.