Có bao nhiêu xương trong bàn tay con người?

Bàn tay người bao gồm 27 xương. Có 8 xương cổ tay và 14 xương của các ngón tay, được gọi là xương gần, xương trung gian và xương xa. Năm xương cổ tay nối các ngón tay với cổ tay và tạo nên lòng bàn tay.

Mỗi ngón tay chứa ba xương, ngoại trừ ngón cái, có hai xương. Bàn tay và bàn chân của con người rất giống nhau, với bàn chân có 26 xương được sắp xếp tương tự như xương bàn tay. Đối với ngón tay, mỗi ngón chân có ba xương, ngoại trừ ngón chân cái có hai xương. Lòng bàn chân chứa năm xương gọi là xương bàn chân, được sắp xếp theo kiểu tương tự như xương bàn chân.