Đồng hóa phân đoạn là gì?

Đồng hóa phân đoạn là gì?

Đồng hóa theo phân đoạn là một mô hình xã hội học về trải nghiệm của những người nhập cư tiếp nhận các khía cạnh của nền văn hóa mới của họ. Nó cho thấy rằng các rào cản xã hội và kinh tế có thể quá nghiêm trọng đến mức chúng gây ra sự di chuyển đi xuống giữa các nhóm người nhập cư nhất định và tạo ra các hình thức văn hóa đối lập.

Một ví dụ về hình thức văn hóa đối lập là những thanh niên thiểu số tham gia một băng đảng đường phố bạo lực vì họ cảm thấy không còn cơ hội nào khác cho mình trong xã hội. Dưới sự đồng hóa theo phân đoạn, một số nhóm nhập cư có thể đồng hóa thành công, trong khi những nhóm khác không thể và rút lui xa hơn khỏi dòng chính. Lý thuyết này lần đầu tiên được phát triển bởi Alejandro Portes và Min Zhou vào năm 1993.