Cấu trúc F2 Lewis là gì?

Cấu trúc dấu chấm Lewis cho F2, công thức hóa học của difluorine, được viết bằng hai chữ F nối với nhau bằng một dòng duy nhất. Mỗi F được bao quanh bởi ba cặp dấu chấm. F là ký hiệu hóa học của nguyên tố flo.

Mỗi dấu chấm biểu thị một điện tử hóa trị và vạch biểu thị một cặp điện tử liên kết. Cấu trúc Lewis cũng có thể được viết bằng các dòng thay thế từng cặp electron hoặc bằng một cặp chấm thay cho dòng. Electron hóa trị là một electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Mỗi phân tử difluorine chứa 14 điện tử hóa trị, với bảy trong mỗi nguyên tử flo.