Ba tác nhân của sự biến chất là gì?

Ba tác nhân của sự biến chất là nhiệt, áp suất và chất lỏng. Lưu ý rằng chỉ một số chất lỏng nhất định mới có thể gây ra biến chất, thường là những chất lỏng có ion hòa tan.

Tất cả đá tồn tại từ trước được gọi là đá nguyên sinh. Chúng có thể được hình thành thành đá biến chất thông qua bất kỳ một trong ba tác nhân của quá trình biến chất. Đá biến chất là bất kỳ loại đá nào bị thay đổi, thường là do trở nên đặc hơn, hàm lượng khoáng chất của nó bị thay đổi hoặc bằng cách hình thành một kết cấu khác. Nhiệt thường làm cho một số khoáng chất trở nên ổn định hoặc không ổn định, dẫn đến thành phần thay đổi. Áp suất cao theo thời gian nén đá thành một dạng đặc hơn. Cuối cùng, chất lỏng bị ion hóa có thể gây ra các phản ứng hóa học khoáng chất xảy ra hoặc hỗ trợ những thay đổi từ hai tác nhân còn lại.