Cấu trúc Lewis cho Ozone là gì?

Cấu trúc Lewis cho Ozone là gì?

Cấu trúc chấm Lewis cho ôzôn là một chữ O có bốn chấm nối với chữ O có hai chấm và dấu cộng bằng hai dòng. Phương trình kết thúc bằng một chữ O gồm sáu chấm được gắn bởi một đường thẳng với các ký hiệu oxy khác.

Sự sắp xếp của các chấm, liên kết và dấu hiệu khác nhau tùy thuộc vào dạng cộng hưởng của ozon, được viết bằng công thức hóa học O3. Trong cấu trúc chấm Lewis, mỗi chấm biểu thị một điện tử hóa trị, trong khi mỗi vạch biểu thị một cặp điện tử hóa trị liên kết. Hai dòng viết liền nhau được gọi là một liên kết đôi. Hai dấu chấm kết hợp với nhau còn được gọi là một cặp đơn lẻ.