Các loại cây khác nhau có vận chuyển với tốc độ khác nhau không?

Một cây duy nhất có thể chuyển mùa với tốc độ khác nhau trong suốt một ngày, tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm tương đối, gió và độ ẩm của đất. Ngoài ra còn có những khác biệt cụ thể về loài, có thể được phân loại rộng rãi theo kiểu quang hợp: Chuyển hóa axit C3, C4 hoặc Crassulacean (CAM).

Tốc độ thoát hơi nước là một chức năng của sự mở khí khổng. Vì thực vật yêu cầu khí khổng phải mở để quang hợp, thực vật mất nước do thoát hơi nước khi quang hợp. Thực vật thích nghi tốt hơn với môi trường có áp lực nước sẽ giảm tốc độ thoát hơi nước so với thực vật C3 bằng cách sử dụng C4 hoặc CAM, cố định số lượng phân tử cacbon cao hơn trên một đơn vị nước bị mất. Các biện pháp thích nghi khác để giảm tỷ lệ thoát hơi nước bao gồm giảm số lượng lá và kích thước lá hoặc tăng độ dày của lớp biểu bì lá.