Quá trình oxy hóa rượu bậc ba là gì?

Rượu bậc ba không trải qua quá trình oxy hóa khi có mặt chất oxy hóa. Điều này là do nguyên tử cacbon chứa nhóm chức rượu không có bất kỳ nguyên tử hydro nào, cần thiết trong cơ chế oxy hóa của rượu.

Có ba loại rượu, được phân loại dựa trên số nguyên tử hydro liên kết với nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử oxy trong nhóm chức của rượu. Rượu chính có hai nguyên tử hydro, rượu bậc hai có một nguyên tử hydro và rượu bậc ba không có nguyên tử hydro liên kết với cacbon mà được liên kết với nguyên tử oxy.

Quá trình oxy hóa rượu chỉ có thể xảy ra khi có mặt của chất oxy hóa, chẳng hạn như kali dicromat được axit hóa, chất này sẽ bị khử trong quá trình này. Các ion dicromat (IV) bị khử thành ion crom (III) thông qua việc bổ sung các điện tử. Quá trình này bao gồm việc loại bỏ các nguyên tử hydro liên kết với chính oxy trong nhóm chức của rượu, cũng như khỏi carbon chứa nhóm rượu (được gọi là carbon carbinol).

Vì rượu chính chứa hai nguyên tử hydro trên cacbon carbinol, chúng có thể bị ôxy hóa thành anđehit và sau đó thành axit cacboxylic. Rượu bậc hai chỉ có thể bị oxy hóa một lần thành xeton, vì chúng chỉ chứa một nguyên tử hydro trên cacbon carbinol. Rượu bậc ba có khả năng chống lại quá trình oxy hóa, vì các nguyên tử cacbua carbinol của chúng không có nguyên tử hydro có thể tham gia vào quá trình chuyển điện tử cho các ion dicromat.