Vị trí chính của sự tái hấp thu hình ống là gì?

Tiến sĩ Perry Carter của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Midlands giải thích Sự tái hấp thu của ống xảy ra dọc theo các ống thận của thận. Ống thận bao gồm một ống lượn gần, quai Henle và ống lượn xa. Dịch lọc từ tiểu thể thận chảy vào ống lượn gần, nơi bắt đầu tái hấp thu ngay lập tức.

Tiến sĩ Carter giải thích: Các đoạn khác nhau của ống thận có khả năng tái hấp thu khác nhau.

Ống lượn gần là phần hoạt động tích cực nhất để tái hấp thu, đưa glucose, axit amin, vitamin, nước, urê và các chất điện giải khác nhau trở lại máu. Phần đi xuống của quai Henle tiếp tục tái hấp thu nước, trong khi phần đi lên tiếp tục tái hấp thu chất điện giải.

Ống lượn xa hoạt động trong việc tái hấp thu các ion natri, clo và canxi. Dịch lọc đi qua sẽ đổ từ ống thận vào ống góp, nơi các chất điện giải, nước và urê bổ sung cũng được tái hấp thu.