Chủ nghĩa Nhân văn Tự do là gì?

Chủ nghĩa Nhân văn Tự do là gì?

Chủ nghĩa nhân văn tự do là một lập trường triết học làm nổi bật quyền tự quyết và giá trị của con người, cả về cá nhân và tập thể. Những người theo chủ nghĩa nhân văn tự do thích chủ nghĩa duy lý và bằng chứng hơn là đức tin tôn giáo hoặc các học thuyết đã có.

Thuật ngữ "chủ nghĩa nhân văn" xuất phát từ tiếng Latinh "humantas" và đã được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ 19. Sự ra đời của chủ nghĩa nhân văn tự do có thể bắt nguồn từ sự phê bình Kant của Immanuel về lý trí và sự Khai sáng. Các lý thuyết của Kant đã sửa đổi các học thuyết cũ và thay thế chúng bằng sự phê phán. Phê bình của ông về lý trí thuần túy đã đặt ra ranh giới của chủ nghĩa nhân văn tự do phát triển vào thế kỷ 19 ở châu Âu.