Bang nào có nhiều động đất nhất?

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ báo cáo rằng, tính đến năm 2014, Alaska chiếm khoảng một nửa số trận động đất được đăng ký ở Hoa Kỳ. USGS cũng chỉ ra rằng nhiều trận động đất có cường độ nhỏ hơn không được báo cáo trong tiểu bang. California có nhiều trận động đất được báo cáo thứ hai trong số các tiểu bang của Hoa Kỳ.

Hawaii là tiểu bang có động đất mạnh thứ ba và Nevada đứng thứ tư. Tuy nhiên, trang USGS báo cáo rằng các bang này đang ở trong tình trạng nhiệt chết ảo về số lượng các trận động đất có cường độ từ 5,0 trở lên. Các bang khác có tên trong top 10 bao gồm Washington, Idaho, Wyoming, Montana, Utah và Oregon. Bảng xếp hạng bao gồm bất kỳ trận động đất nào được báo cáo ở bất kỳ khu vực nào trong một tiểu bang.