Khối lượng của một giọt nước là gì?

Các giọt nước không có khối lượng nhất quán vì một giọt không phải là đơn vị đo lường thông thường. Khối lượng có thể được tìm thấy bằng cách nhỏ giọt hoặc giọt nước trên một thang đo mức độ và sau đó tính khối lượng theo gam.

Phương pháp nhỏ giọt cũng có thể được sử dụng để tìm thể tích của một mẫu nước. Nước lắng đọng từng giọt trong vật chứa trên một quy mô cân bằng có thể được đánh giá theo một số cách có giá trị.

Số lượng giọt được sử dụng để đạt được các số đo nhất định cho biết khối lượng và thể tích trung bình của giọt khi các số kết quả được chia. Bản thân phần giảm không nhất quán.