Hệ thống kinh tế của Singapore là gì?

Hệ thống kinh tế của Singapore là nền kinh tế thị trường tự do phát triển và rất thành công. Hầu như không có bất kỳ tham nhũng nào với hệ thống thương mại mở của nó. Giá cả ổn định, với GDP bình quân đầu người cao hơn phần lớn các nước phát triển.

Nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào các sản phẩm CNTT, điện tử tiêu dùng, dược phẩm và ngày càng nhiều dịch vụ tài chính. GDP của Singapore là 295,7 tỷ đô la vào năm 2013. GDP bình quân đầu người năm 2013 là 62.400 đô la, xếp thứ bảy so với các quốc gia khác trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Singapore năm 2013 là 4,1%, xếp thứ bảy mươi so với các quốc gia khác trên thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp là 1,9%, không có dân số nào dưới mức nghèo khổ vào năm 2013.