Ví dụ về Tài nguyên Vô tận là gì?

Năng lượng mặt trời là một ví dụ về nguồn tài nguyên vô tận. Năng lượng từ mặt trời là vô hạn mặc dù con người tiêu thụ không ngừng. Mặt trời là nguồn năng lượng cơ bản của mọi sinh vật.

Tài nguyên vô tận là bất kỳ nguồn năng lượng nào liên tục có sẵn và có thể được bổ sung. Điều này bao gồm sinh khối, địa nhiệt và năng lượng gió. Tài nguyên chỉ được coi là tái tạo hoặc không cạn kiệt nếu việc phục hồi và bổ sung tài nguyên đó vượt quá tốc độ tiêu thụ. Ví dụ, nước là một năng lượng tái tạo vì nguồn cung cấp nước bề mặt và nước ngầm được bổ sung thông qua mưa và tuyết. Ở những khu vực có rất ít lượng mưa, tốc độ phục hồi chậm và nước gần như không thể tái sinh.