Mục đích của các cuộc thăm dò dư luận là gì?

Mục đích của các cuộc thăm dò dư luận là gì?

Mục đích chính của thăm dò dư luận là phân tích ý kiến ​​về một vấn đề nhất định trong một nhóm dân số nhất định. Các mục đích khác của thăm dò dư luận có thể là để giáo dục, cung cấp thông tin và giải trí.

Một trong những cách sử dụng quan trọng nhất của các cuộc thăm dò dư luận là trong các cuộc bầu cử, khi chúng có thể tạo thành một trong những nguồn thông tin khách quan và có hệ thống nhất về chính trị. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện viễn thông, chẳng hạn như email, mạng xã hội hoặc điện thoại. Các cuộc thăm dò dư luận có thể không hoàn toàn đại diện cho một mẫu nhất định, chủ yếu là do khuynh hướng không phản hồi, có nghĩa là một số người từ chối trả lời một cuộc thăm dò.