Nơi nào có Danh bạ Nhà thờ Baptist Trực tuyến?

ABCIS.org, SBC.net, SwordoftheLord.com và Believe.com cung cấp các thư mục trực tuyến của nhà thờ Baptist. Một số thư mục dành cho các tổ chức Baptist cụ thể như American Baptist Church và Southern Baptist Quy ước. Các thư mục khác tổng quát hơn và bao gồm nhiều tổ chức và nhà thờ Baptist.

Trang web Hệ thống Thông tin của Nhà thờ Baptist Hoa Kỳ, ABCIS.org, cung cấp cơ sở dữ liệu về hơn 5.200 nhà thờ Baptist ở Hoa Kỳ và Puerto Rico. Khách truy cập vào trang web có thể tìm kiếm nhà thờ theo thành phố, tiểu bang hoặc mã ZIP.

Trang web của Southern Baptist Convention, SBC.net, có một cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 50.000 nhà thờ và cơ sở truyền giáo. Thư mục trực tuyến có thể tìm kiếm được theo mã ZIP, tên thành phố hoặc một phần nhà thờ. Mỗi nhà thờ Southern Baptist đều tự trị nhưng tuân theo Công ước Southern Baptist như một tổ chức thống nhất.

SwordoftheLord.com cung cấp một thư mục trực tuyến bao gồm tất cả các nhà thờ Baptist độc lập đã từng quảng cáo trên tạp chí Sword of the Lord. Danh bạ bao gồm địa chỉ nhà thờ, trang web, mục sư và số điện thoại. Trang web này cũng có danh sách các hội nghị Baptist, trường cao đẳng, trại và thánh lễ.

Believe.com cung cấp một thư mục trực tuyến đa giáo phái bao gồm nhiều nhà thờ Baptist khác nhau ở Hoa Kỳ, Puerto Rico và Canada. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, giáo phái và địa điểm của nhà thờ.