Trong DNA, Cytosine luôn kết đôi với cái gì?

Theo HowStuffWorks, cytosine luôn bắt cặp với guanine. Hai bazơ còn lại bắt cặp với nhau là thymine và adenine. Bốn bazơ này tạo nên nucleotide và là nền tảng của các axit nucleic như DNA.

Theo HowStuffWorks, Cytosine là một cơ sở nitơ được gọi là pyrimidine. Trong số bốn bazơ, hai là pyrimidine, cấu trúc vòng đơn, và hai là purin, cấu trúc vòng kép. Khi chúng liên kết, một pyrimidine luôn kết hợp với một purine.

HowStuffWorks tiếp tục giải thích rằng mỗi nucleotide có một cơ sở nitơ, như cytosine, một loại đường và một nhóm phosphate. Một bazơ nitơ được ghép nối với một bazơ khác có photphat và đường riêng của nó. Sau đó, phân tử photphat trong mỗi nucleotide liên kết với đường trong nucleotide tiếp theo, tạo ra một sợi dài.

Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia nói rằng cytosine có công thức phân tử là C4H5N3O. Cytosine được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1894 bởi Albrecht Kossel, theo Wikipedia. Nó là một phần quan trọng của DNA và RNA, nhưng nó cũng là một phần chuyển đổi adenosine diphosphate thành adenosine triphosphate. Theo Brooklyn College, cytosine cung cấp một phosphate cho ADP để chuyển đổi thành ATP, một quá trình là thành phần quan trọng của chu trình năng lượng trong tế bào.