Stroma trong thực vật là gì?

Lớp đệm của thực vật là khu vực mà tinh bột, là các loại đường, được tạo ra trong lục lạp. Đây là khu vực xảy ra các phản ứng.

Chất nền thực vật là một chất lỏng giàu protein có tính kiềm, theo TutorVista.com. Nó nằm trong màng trong của cây, và nó là vùng nằm ngoài không gian thylakoid. Một số thứ được tìm thấy trong chất đệm bao gồm hạt tinh bột, rhisomes lục lạp, DNA lục lạp và các protein khác. Chất lỏng này có trong tất cả các tế bào thực vật và nó tạo nên một phần cấu trúc của lục lạp, theo TutorVista.com.