Mô hình 3-D của một nguyên tử được tạo ra như thế nào?

Để tạo mô hình 3-D của nguyên tử, học sinh có thể sử dụng dây, máy cắt dây, dây câu cá, các loại kẹo dẻo và xiên tre có màu sắc khác nhau để tạo ra nguyên tử. Kẹo dẻo có thể đại diện cho neutron, proton và electron, trong khi các độ dài khác nhau của dây được sử dụng để tạo ra các đám mây electron.

Tạo mô hình 3-D rất đơn giản, chỉ cần vài bước.

Bước 1: Quyết định mô tả của từng loại kẹo dẻo

Mỗi thành phần nguyên tử là một màu khác nhau. Các proton và neutron được xâu lại với nhau bằng dây câu để tạo ra hạt nhân.

Bước 2: Sử dụng máy cắt dây để tạo ra số lượng đám mây electron chính xác.

Khi tất cả các đám mây điện tử đều có mặt, các điện tử phải được đặt vào đám mây thích hợp.

Bước 3: Kết nối tất cả các bộ phận bằng xiên tre.

Các đám mây electron được kết nối với nhau để chúng bao quanh hạt nhân.