"Sự xâm nhập" có ý nghĩa gì đối với chu trình nước?

"Sự xâm nhập" có ý nghĩa gì đối với chu trình nước?

Sự thẩm thấu xảy ra trong chu trình nước, là quá trình nước trên mặt đất đi vào đất. Sự xâm nhập là cần thiết để duy trì sự sống của thực vật. Một số nước không được thực vật sử dụng di chuyển sâu hơn vào mực nước ngầm.

Tốc độ thấm là tốc độ mà đất lấy nước từ mưa hoặc từ quá trình tưới tiêu. Nước được hấp thụ nhanh như thế nào phụ thuộc vào loại đất mà nó rơi xuống, lượng nước nó đã có trong đó và cường độ của mưa hoặc quá trình tưới tiêu. Khi đất quá bão hòa, sự thấm không xảy ra.