Sự khác nhau giữa ankan, anken và ankan là gì?

ankan không có liên kết đôi hoặc ba, anken có một hoặc nhiều liên kết đôi và anken có một hoặc nhiều liên kết ba. ankan, anken và anken đều thuộc loại hiđrocacbon.

Không có nhiều liên kết, ankan về bản chất là trơ về mặt hóa học, nhưng chúng rất dễ cháy khi tiếp xúc với các nguồn năng lượng nhiệt độ cao. Khả năng bắt cháy của ankan, chẳng hạn như butan, khiến chúng trở nên hữu ích trong đèn, bếp nấu và bật lửa.

Các liên kết đôi và liên kết ba trong anken và anken làm cho các phân tử đó phản ứng mạnh hơn nhiều. Anken phản ứng nhanh với halogen, thêm hai nguyên tử halogen hoặc một nguyên tử halogen và một nguyên tử hydro qua nhiều liên kết. Vì anken và anken phản ứng rất dễ dàng với các phân tử halogen, nên những phản ứng này có thể được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của các phân tử không bão hòa này trong hỗn hợp hiđrocacbon.