Sự khác biệt giữa gen trội và gen lặn là gì?

Sự khác biệt giữa gen trội và gen lặn là gì?

Các thuật ngữ "trội" và "lặn" được sử dụng để mô tả sự biểu hiện kiểu hình của một số tính trạng hoặc đặc điểm mà một cá nhân sở hữu chứ không phải bản thân các gen. Ở người, mỗi gen có hai bản sao hay còn gọi là alen. Người có alen trội về một tính trạng cụ thể luôn biểu hiện tính trạng đó, ngay cả khi bản sao khác của alen anh ta sở hữu là tính trạng lặn. Các alen trội át chế hoặc che lấp, các alen lặn.

Một bản sao đơn lẻ của alen trội là đủ để tạo ra kiểu hình hoặc tính trạng trội. Kiểu hình lặn chỉ được biểu hiện (hoặc nhìn thấy được) nếu một người sở hữu hai bản sao của alen lặn, nhận được một bản sao từ bố và mẹ. Ví dụ, một người chỉ cần có một bản sao của alen có má lúm đồng tiền để sở hữu đặc điểm này, bởi vì có má lúm đồng tiền là tính trạng trội, trong khi không có má lúm đồng tiền là tính trạng lặn. Sử dụng "D" để đại diện cho alen trội cho má lúm đồng tiền và "d" cho alen lặn, một người sẽ có má lúm đồng tiền nếu người đó sở hữu cặp alen "DD" hoặc "Dd". Tuy nhiên, một người không có má lúm đồng tiền phải sở hữu cặp alen “dd”. Một người sở hữu một alen trội và một alen lặn về gen được cho là dị hợp tử về tính trạng đó vì các alen đó khác nhau. Tuy nhiên, nếu một người sở hữu hai alen giống nhau, chẳng hạn như hai alen trội hoặc hai alen lặn thì người đó đồng hợp về tính trạng đó.