Tại sao Fe2O3 được đặt tên là Sắt (III) Oxit?

Fe 2 O 3 được đặt tên là sắt (III) oxit theo quy tắc đặt tên ion cơ bản (danh pháp) được sử dụng trong hóa học. In trong trường hợp này, phần đầu tiên của tên là nguyên tố cation và mức độ của điện tích (III), và phần thứ hai là tên nguyên tố anion kết hợp với "id".

Danh pháp hóa học được phát triển để có thể tạo ra các tên có hệ thống cho các hợp chất hóa học. Điều này giúp đảm bảo rằng sẽ không có sự mơ hồ nào liên quan đến hợp chất mà tên được viết hoặc nói thể hiện. Tên cũng có thể truyền đạt thông tin chi tiết về hóa học hoặc cấu trúc của một hợp chất. Danh pháp được sử dụng thường xuyên nhất trên toàn thế giới được phát triển bởi Liên minh Hóa học Ứng dụng và Tinh khiết Quốc tế, hoặc IUPAC.