Biphenyl là Polar hay Nonpolar?

Theo UC Davis, biphenyl là một phân tử không phân cực chỉ có liên kết carbon-hydro và carbon-carbon. Biphenyl không thể hòa tan trong nước. Thông qua tương tác van der Waals không phân cực, biphenyl có thể liên kết với chính nó; tuy nhiên, nó không thể hình thành các tương tác đáng kể với các phân tử dung môi rất phân cực.

Liên quan đến việc chia nhỏ các tương tác biphenyl thành biphenyl, chi phí năng lượng cao và thu được không nhiều với các tương tác biphenyl-nước mới. Các phân tử hydrocacbon, chẳng hạn như biphenyl, kỵ nước, có nghĩa là nước không phải là dung môi tốt cho chúng, theo UC Davis. Biphenyl tạo thành tinh thể không màu và được phân loại là một hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử của Biphenyl là (C6H5) 2, và nó là một hiđrocacbon thơm.