Quang phổ sinh học là gì?

Quang phổ sinh học là gì?

Phổ sinh học bao gồm tất cả các sinh vật sống được chia thành ba lĩnh vực, cùng tồn tại ở nhiều cấp độ tổ chức sinh học khác nhau. Nhà vi sinh vật học Carl Woese đã tổ chức tất cả các sinh vật đã biết thành một cây phát sinh loài dựa trên RNA và tổ tiên chung so sánh. Ba lĩnh vực là vi khuẩn, vi khuẩn cổ và eukaryota, chúng được chia nhỏ thành các giới. Cả ba lĩnh vực này đều tồn tại ở các cấp độ tổ chức sinh học khác nhau, từ cấp độ tế bào đến sinh quyển của nó.

Tế bào đơn lẻ là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của sự sống. Một số sinh vật là đơn bào, trong đó một tế bào thực hiện tất cả các chức năng của sự sống. Các sinh vật khác là đa bào và có sự phân công lao động giữa các tế bào chuyên biệt. Các sinh vật đa bào có sự phức tạp về mặt sinh học tuân theo thứ bậc của sự sống. Các nhóm tế bào làm việc cùng nhau để thực hiện một chức năng chuyên biệt là các mô. Hai hoặc nhiều loại mô làm việc cùng nhau để thực hiện một chức năng là một cơ quan. Các cơ quan hợp tác với nhau cho một chức năng lớn hơn là một hệ thống cơ quan.

Sinh vật đa bào là một dạng sống cá thể, bao gồm nhiều hệ cơ quan. Cả sinh vật đa bào và sinh vật đơn bào đều cư trú trong quần xã, và mảng sống này sinh sống trong một hệ sinh thái cụ thể. Một hệ sinh thái bao gồm tất cả các sinh vật sống trong một khu vực cụ thể, cùng với tất cả các thành phần không sống của môi trường mà sự sống tương tác với nó. Tất cả sự sống trên Trái đất và những nơi mà sự sống này tồn tại, là sinh quyển.