Tám cấp độ phân loại sinh học là gì?

Tám cấp độ phân loại sinh học là gì?

Tám cấp độ phân loại sinh học là miền, giới, họ, lớp, bậc, họ, chi và loài. Những cấp độ này là một phần quan trọng của phân loại học, là khoa học xác định các loài và sắp xếp chúng theo hệ thống phân loại.

Miền và vương quốc là các phân loại phân loại rộng nhất hiện có. Tất cả các loài động vật đều thuộc vương quốc Animalia, nhưng mỗi loài lại có những đặc điểm khác nhau. Chi và loài là những phân loại hẹp nhất hiện có.

Mỗi cấp độ phân loại có các đặc điểm thống nhất. Ví dụ, các sinh vật trong ngành Phylum Chordata đều có tủy sống. Các thành viên của lớp Mammalia nuôi dưỡng trẻ của họ.

Việc phân loại theo hệ thống phân loại cho phép các nhà khoa học xác định các mô hình tự nhiên và giải thích các sinh vật có quan hệ với nhau như thế nào.