Công dụng của Ethane là gì?

Công dụng của Ethane là gì?

Ethane được sử dụng trong sản xuất ethylene để làm chất dẻo, chất chống đông lạnh và chất tẩy rửa; nó là chất làm chín thực phẩm, chất làm lạnh, chất tạo ra khí hàn và thành phần chính trong khí mù tạt. Ethane là một thành phần trong khí metan tự nhiên và được loại bỏ bằng cách hóa lỏng đông lạnh.

Ethane là một trong những ankan chính, cùng với propan, butan và metan. Các ankan là các hợp chất hóa học dựa trên cacbon và hydro mà các nguyên tử cacbon chỉ có một liên kết duy nhất. Trước những năm 1960, etan chưa được tách ra khỏi metan để sử dụng làm nguyên liệu cho các quá trình hóa dầu, mặc dù sự hiện diện của nó đã được phát hiện vào năm 1834 bởi Michael Faraday.