PKa của HF là gì?

pKa của hydro florua, hoặc HF, là 3,14. pKa là thước đo mức độ axit của nguyên tử hydro khi nó là một phần của phân tử. Giá trị có thể được sử dụng để chỉ ra độ mạnh của axit hoặc bazơ liên hợp.

Axit mạnh có giá trị pKa nhỏ hơn một, trong khi độ bền của bazơ liên hợp tăng khi giá trị pKa tăng. Không nên nhầm lẫn pKa với pH bởi vì, không giống như pKa, pH đo mức độ axit trong dung dịch. Hay, như Hyperphysics nói, pH là một thước đo đáng tin cậy về mức độ tập trung của các ion hydro trong một dung dịch.