Sản phẩm của FeCl3 và NaOH là gì?

FeCl3 phản ứng với NaOH tạo thành Fe (OH) 3 và NaCl. Nói cách khác, sắt (III) clorua phản ứng với natri hiđroxit để tạo thành sắt (III) hiđroxit và natri clorua.

Phương trình cân bằng của phản ứng giữa FeCl3 và NaOH là FeCl3 + 3NaOH -> Fe (OH) 3 + 3NaCl. Vì sắt (III) clorua và natri clorua hòa tan trong nước, nhưng không phải là sắt (III) hiđroxit nên phản ứng tạo ra một chất rắn được kết tủa. Khi sắt (III) hiđroxit có màu nâu, kết tủa màu nâu được tạo thành. Do đó, đây được gọi là phản ứng kết tủa.

Một phản ứng tương tự xảy ra với sắt (II) clorua và natri hiđroxit. Sắt (II) hiđroxit không tan tạo ra sau phản ứng có màu xanh. Do đó, có thể dùng natri hiđroxit để phân biệt sắt (II) clorua với sắt (III) clorua.