Những người có Di sản hỗn hợp Tây Ban Nha và Ấn Độ được gọi là gì?

Những người có di sản hỗn hợp giữa Tây Ban Nha và Ấn Độ theo truyền thống được gọi là mestizos. Tính đến năm 2000, nhóm dân tộc truyền thống này chiếm khoảng 60% dân số Mexico. Thuật ngữ này đôi khi được sử dụng phổ biến hơn để chỉ bất kỳ ai có di sản dân tộc hỗn hợp.

Trước khi Mexico giành độc lập, các bộ trưởng Tây Ban Nha đã phân loại người dân trong giáo xứ của họ theo sắc tộc của họ. Ngoài mestizo, các thuật ngữ được sử dụng trong các hồ sơ điều tra dân số đầu tiên này, vốn được sử dụng trên cơ sở các cuộc rửa tội và hôn nhân, là:

  • Espanol (thuần da trắng hoặc tiếng Tây Ban Nha)
  • Indio (thuần Ấn)
  • Người da đen (thuần chủng Châu Phi)
  • Mulatto (cả tiếng Tây Ban Nha và châu Phi)
  • Zambo (như nhau ở Ấn Độ và Châu Phi)
  • Lobo (3/4 Châu Phi và 1/4 Ấn Độ)

Điều quan trọng cần lưu ý là một số điều khoản trong số này có thể bị coi là xúc phạm.