Loại tế bào nào trải qua quá trình nguyên phân?

Loại tế bào nào trải qua quá trình nguyên phân?

Tế bào xôma trải qua quá trình nguyên phân. Trang web Tham khảo Trang chủ Di truyền học định nghĩa tế bào xôma là bất kỳ tế bào nào không phải là tế bào trứng hoặc tế bào tinh trùng.

Nguyên phân là quá trình phân chia tế bào. Trong quá trình này, một tế bào sao chép DNA của nó và phân chia thành hai tế bào con. Các tế bào con này giống hệt tế bào ban đầu. Nguyên phân xảy ra trong năm giai đoạn khác nhau: prophase, metaphase, anaphase, telophase và interphase. Hai giai đoạn đầu tiên giúp tế bào sẵn sàng phân chia. Sự phân chia tế bào bắt đầu bằng anaphase và kết thúc bằng telophase. Trong thời gian giữa các pha, tế bào đang nghỉ ngơi và sẵn sàng trải qua quá trình nguyên phân vào một thời điểm nào đó trong tương lai.