Điều gì làm cho rễ hành tây trở nên lý tưởng để nghiên cứu quá trình nguyên phân?

Điều gì làm cho rễ hành tây trở nên lý tưởng để nghiên cứu quá trình nguyên phân?

Rễ hành tây là lý tưởng để nghiên cứu quá trình nguyên phân vì hành tây có nhiễm sắc thể lớn hơn hầu hết các loài thực vật, giúp việc quan sát tế bào dễ dàng hơn. Rễ cây cũng tiếp tục phát triển khi chúng tiếp tục tìm kiếm nước và chất dinh dưỡng . Điều này cũng giúp bạn dễ dàng tìm thấy các tế bào trong rễ của cây hành ở các giai đoạn nguyên phân khác nhau.

Các nhiễm sắc thể trong rễ củ hành cũng có màu sẫm, điều này giúp chúng dễ dàng nhìn thấy bằng kính hiển vi ánh sáng. Việc quan sát quá trình nguyên phân bằng cách sử dụng rễ hành được thực hiện trong các lớp sinh học như một phương tiện chứng minh các giai đoạn của quá trình phân chia tế bào. Ngoài củ hành, củ gừng cũng được sử dụng.

Phần của rễ nằm trên phiến kính hiển vi thường được lấy từ các ngọn gọi là mô phân sinh đỉnh. Đầu rễ hành là nơi diễn ra quá trình sinh trưởng và phân chia tế bào của cây với tốc độ rất nhanh, do đó, cơ hội quan sát được tế bào trong cả 5 giai đoạn phân chia tế bào sẽ rất cao.

Nguyên phân là quá trình phân chia tế bào, nơi các nhiễm sắc thể phân chia và tạo ra các bản sao chính xác của chính nó. Chu kỳ tế bào này rất quan trọng đối với sự phát triển, tăng trưởng, tái tạo và sinh sản của hầu hết các sinh vật. Các giai đoạn của quá trình nguyên phân là interphase, prophase, metaphase, anaphase và telophase.