Loại nào hòa tan tốt hơn trong nước, muối hoặc muối nở?

Loại nào hòa tan tốt hơn trong nước, muối hoặc muối nở?

Muối ăn dễ hòa tan trong nước hơn so với muối nở do sự khác biệt về độ phân cực, các loại liên kết và kích thước hợp chất. Muối ăn, hoặc natri clorua, được liên kết bởi các liên kết ion và được coi là cực kỳ phân cực. Nước, hay H2O, cũng rất phân cực. Theo Kent Chemistry, "Giống như hòa tan giống như."

Khi natri clorua, hoặc NaCl, được hòa tan trong nước, nó dễ dàng bị phá vỡ thành các ion Na + và Cl- riêng lẻ.

Baking soda, hoặc natri bicacbonat, bao gồm ion Na + liên kết với ion bicacbonat lớn hơn. Mặc dù hợp chất này phân cực, nó ít phân cực hơn natri clorua. Điều này có nghĩa là nó ít hòa tan hơn NaCl. Ngoài ra, mặc dù các ion Na + dễ dàng phân tách trong dung môi phân cực như nước, nhưng ion bicacbonat không bao giờ thực sự hòa tan. Bicarbonate, hoặc HCO3-, là một phân tử hữu cơ bao gồm các liên kết cộng hóa trị. Các hợp chất cộng hóa trị không tan trong dung môi phân cực. Ion HCO3- lấy một nguyên tử hydro từ nước để tạo thành axit cacbonic, sau đó phân hủy tạo thành khí CO2 và nước.