Làm thế nào để tôi mô tả quá trình Synapsis?

Tiếp hợp là sự bắt cặp của hai nhiễm sắc thể trong quá trình meiosis. Quá trình này cho phép các nhiễm sắc thể trao đổi chéo và vật chất di truyền được trao đổi. Sự trao đổi này dẫn đến sự di truyền khác nhau ở các sinh vật sinh sản hữu tính.

Sự tiếp hợp xảy ra khi các nhiễm sắc thể tạo thành một cặp nhiễm sắc thể chị em trong giai đoạn đầu tiên của quá trình meiosis, được gọi là prophase I. Các nhiễm sắc thể chị em này kết nối với nhau thông qua tổ hợp ARN và protein. Trong quá trình này, chúng liên kết với nhau và cuộn lại với nhau. Đây là quá trình giao nhau. Khi giai đoạn này tiếp tục, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng di chuyển về phía bên trái hoặc bên phải của tế bào. Khi quá trình này chuyển sang giai đoạn anaphase I, khớp thần kinh kết thúc. Khi nó kết thúc, các cặp nhiễm sắc thể phân tách. Trong các pha sau đó, các nhiễm sắc thể này được các tế bào con riêng biệt chọn lấy.

Sau khi quá trình tiếp hợp kết thúc, meiosis II xảy ra. Trong giai đoạn này, một số quá trình bắt đầu trong meiosis I với khớp thần kinh được tiếp tục. Các tế bào từ meiosis tôi tách ra và hình thành các giao tử. Các giao tử này đóng một vai trò quan trọng trong sự biến đổi di truyền thông qua sự phân loại của 23 nhiễm sắc thể. Điều này, cùng với sự trao đổi thông tin di truyền trong quá trình trao đổi chéo trong khớp thần kinh, dẫn đến sự biến đổi trong các cá thể.