Hợp chất phi nhị phân là gì?

Các hợp chất không phải là hợp chất nhị phân là các hợp chất có chứa nhiều hơn hai nguyên tố khác nhau. Hợp chất nhị phân được tạo thành khi hai nguyên tố phản ứng với nhau; ví dụ, hợp chất CH4 là một hợp chất nhị phân vì nó chứa hai nguyên tố: cacbon và hydro. Do đó, các hợp chất có ít hơn hoặc nhiều hơn hai nguyên tố là các hợp chất không phải là hợp chất nhị phân.

Các loại hợp chất phi nhị phân bao gồm một số hợp chất ion có chứa kim loại và ion đa nguyên tử. Ví dụ, hợp chất NaOH là một hợp chất không nhị phân bao gồm natri kim loại và hydroxit ion đa nguyên tử. Vì hợp chất chứa các nguyên tử của ba nguyên tố natri, oxy và hydro nên nó không phải là hợp chất nhị phân. Các loại hợp chất này được đặt tên theo cách tương tự như hợp chất nhị phân.

Các loại hợp chất phi nhị phân khác là một số muối axit, chẳng hạn như natri hydro sunfat và natri hydro cacbonat. Hợp chất natri hydro cacbonat, hoặc NaHCO3, bao gồm bốn nguyên tố natri, hydro, cacbon và oxy - hai nguyên tố nhiều hơn một hợp chất nhị phân có thể chứa. Một số axit, chẳng hạn như hydro clorat và hydro sunfat, cũng có thể không phải dạng nhị phân, vì hydro sunfat (H2SO4) được tạo thành từ ba nguyên tố hydro, lưu huỳnh và oxy. Các ví dụ khác về các hợp chất phi nhị phân bao gồm magiê axetat, sắt (III) hydroxit và kali photphat.