Hòa tan hóa học là gì?

Hòa tan hóa học là khi chất tan tiếp xúc với dung môi và tạo thành dung dịch bằng cách hòa tan. Hòa tan là đảo ngược của quá trình kết tủa và hai quá trình này tạo thành một trạng thái cân bằng động.

Sự kết tủa ở dạng rắn hoặc sự phát triển của khí xảy ra khi bay hơi hoặc một quá trình khác loại bỏ dung môi khỏi dung dịch. Khi quá trình kết tủa hoặc khí bắt đầu, nồng độ chất tan tối đa được xác định bởi nồng độ chất tan ở đầu quá trình. Cả sự hòa tan chất rắn và sự hòa tan chất khí đều xảy ra như một quá trình bề mặt, có nghĩa là các quá trình này có thể không diễn ra đồng nhất với một số dạng nhất định như muối rắn.