Brom có ​​bao nhiêu proton?

Brom có ​​35 proton. Nó là một nguyên tố phi kim loại nằm trong nhóm các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được gọi là halogen. Ngoài thủy ngân, nó là nguyên tố duy nhất tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng.

Tên của bromine bắt nguồn từ từ "bromos" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "mùi hôi thối", và chất lỏng màu nâu đỏ này thực sự có mùi khó chịu. Là một yếu tố, nó độc hại, gây bỏng cho vùng da tiếp xúc. Brom được sử dụng trong các hợp chất chống cháy và đã từng được sử dụng trong xăng pha chì. Nó là nguyên tố phổ biến thứ 10 trong nước biển và phổ biến thứ 64 trong vỏ trái đất.