FeCO3 có tan trong nước không?

FeCO3 không tan trong nước. Hầu hết các muối ion có chứa CO3 đều không tan trong nước, ngoại trừ các muối liên quan đến amoni hoặc các nguyên tố kim loại nhóm một.

Hai yếu tố lớn nhất quyết định khả năng hòa tan của một hợp chất ion trong nước là lực hút của các ion riêng lẻ trong hợp chất với nhau và lực hút của các ion đối với phân tử H2O. Nói chung, lực hút của các ion với nhau càng cao thì độ hòa tan của hợp chất tổng thể càng thấp. Ngược lại, lực hút của các ion đối với từng phân tử nước trong dung dịch càng lớn thì khả năng hòa tan của hợp chất càng lớn.