Cực Bắc hay Cực Nam Không Có Đất Dưới Nó?

Cực Bắc là cực từ không có khối lượng đất bên dưới. Cực Bắc chỉ là một khối băng trôi nổi trôi suốt năm. Do đó, nó không có vị trí thường trú và không có cư dân thường trú.

Vì Bắc Cực không có khối đất bên dưới lớp băng, nên nó không có các tòa nhà cố định và nó không được coi là một phần của bất kỳ lục địa nào. Không giống như Bắc Cực, Nam Cực có một khối đất vĩnh viễn tồn tại bên dưới nó được bao phủ bởi vài feet băng. Vùng đất này nằm ở phía nam lục địa Nam Cực.