Có bao nhiêu điện tử ở mức năng lượng thứ năm?

Có một thế năng tối đa là 50 electron ở mức năng lượng thứ năm của nguyên tử. Công thức xác định số electron tối đa trong một mức năng lượng bất kỳ là hai lần bình phương n, trong đó n là mức năng lượng.

Đối với mức năng lượng thứ năm, công thức đọc hai lần năm bình phương bằng 50. Đối với mức năng lượng đầu tiên, công thức là hai lần một bình phương hoặc hai. Mức năng lượng thứ hai có hai lần hai bình phương, hoặc tám điện tử. Mức năng lượng thứ ba có hai lần ba bình phương, hay 18 điện tử. Tuy nhiên, mọi nguyên tử không chứa số lượng điện tử tối đa có thể có trong lớp vỏ ngoài cùng của nó.