Cánh tay đầu ra là gì?

Một tay đòn ra là phần cuối của một đòn bẩy di chuyển tải lên khi có lực tác dụng vào đầu kia của cần. Lực đi lên làm di chuyển tay đòn ra là lực đầu ra.

Một đòn bẩy là một kết cấu cứng quay trên một điểm cố định. Điểm cố định này là điểm tựa. Mặt của đòn bẩy nhận lực là tay đòn vào. Lực đầu vào là những gì di chuyển cánh tay đầu vào xuống và làm cho cánh tay đòn đầu ra di chuyển lên trên, nâng tải. Các đòn bẩy rất linh hoạt vì có thể di chuyển và bố trí điểm cố định hoặc điểm tựa để thích ứng với công việc.

Có ba loại đòn bẩy: đòn bẩy hạng nhất, hạng hai và hạng ba. Các đòn bẩy hạng nhất luôn có điểm tựa giữa lực đầu vào và lực ra. Đòn bẩy hạng hai có lực ra giữa điểm tựa và lực vào. Các đòn bẩy hạng ba luôn có lực đầu vào giữa điểm tựa và lực ra.

Một ví dụ trong thế giới thực về đòn bẩy có cánh tay đầu ra là một trò chơi bập bênh điển hình. Phía tăng lên do có người ngồi ở phía bên kia là cánh tay đòn đầu ra. Bập bênh là đòn bẩy hạng nhất vì điểm tựa nằm giữa lực đầu vào và đầu ra.