Khối lượng của một nguyên tử hydro tính bằng Kg là bao nhiêu?

Tính theo ki-lô-gam, khối lượng của một nguyên tử hydro là 1,67 lần 10 với năng lượng của âm 27 hoặc 1,67 x 10 -24 gam. Sự chuyển đổi đó dựa trên một nguyên tử đơn vị đo khối lượng nguyên tử của một nguyên tử hydro.

Tính bằng gam, khối lượng của một nguyên tử hydro được biểu thị bằng 1,67 x 10 -24 . Khối lượng của nguyên tử hydro cũng có thể được biểu thị bằng đơn vị khối lượng mol là một gam trên mol. Tính bằng kilôgam, khối lượng mol nguyên tử hiđrô có thể được viết là 0,001 kilôgam trên mol. Một amu tương đương với một đơn vị dalton.