Cân bằng di truyền là gì?

Cân bằng di truyền là gì?
Cân bằng di truyền là sự ổn định của đột biến di truyền trong một loài. Khái niệm này xuất phát từ nguyên lý Hardy-Weinberg, và nó đóng vai trò là phép đo cho sự thay đổi tiến hóa.

Để xảy ra trạng thái cân bằng, không thể tồn tại sự tác động sinh sản bên ngoài gây ra các đột biến gen đa dạng. Sự ổn định cũng đi ngược lại với chọn lọc tự nhiên, vì sự sinh sản xảy ra mà không có ưu tiên đối với các đặc điểm của một số bạn tình nhất định. Các con giao phối chọn ngẫu nhiên nhau từ một quần thể lớn để giảm khả năng đột biến. Trạng thái cân bằng di truyền ngược lại với quá trình tiến hóa, và việc quan sát sự tiến hóa chỉ có thể thực hiện được ở những loài hiện không có trạng thái cân bằng di truyền. Việc tìm kiếm một loài đáp ứng các yêu cầu của nguyên tắc là rất hiếm.