Hợp chất cộng hóa trị có cực là gì?

Hợp chất cộng hóa trị có cực là hợp chất trong đó các điện tử không được chia sẻ như nhau giữa các nguyên tử của phân tử. Sự khác biệt về độ âm điện giữa các nguyên tố là nguyên nhân dẫn đến sự chia sẻ không bằng nhau của các điện tử trong các hợp chất.

Chỉ những nguyên tử có cùng độ âm điện mới có thể chia sẻ các electron như nhau trong một hợp chất. Độ âm điện là thước đo mức độ thu hút các electron của một nguyên tử. Nói chung, độ âm điện tăng dần theo chiều từ trái sang phải và từ dưới lên trên trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng tuần hoàn là flo.

Trong liên kết cộng hóa trị, trong đó các điện tử được chia sẻ giữa hai hoặc nhiều nguyên tử, nguyên tử có độ âm điện lớn hơn, và do đó ái lực với điện tử lớn hơn, sẽ tác dụng lực lên các điện tử nhiều hơn. Các electron dành nhiều thời gian hơn quay quanh nguyên tử có độ âm điện mạnh hơn. Sự chia sẻ không bình đẳng này của các electron dẫn đến vùng chứa một phần điện tích âm và vùng chứa một phần điện tích dương trong phân tử, làm cho hợp chất này trở thành một hợp chất cộng hóa trị có cực.