Các yếu tố kinh tế vĩ mô là gì?

Yếu tố kinh tế vĩ mô là các sự kiện hoặc tình huống ảnh hưởng đến nền kinh tế ở mức độ rộng hơn, ảnh hưởng đến kết quả kinh tế của các nhóm lớn người ở cấp quốc gia hoặc khu vực. Một số yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm thất nghiệp, tiết kiệm, lạm phát và các khoản đầu tư.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô điển hình ảnh hưởng đến nền kinh tế ở cấp quốc gia hoặc khu vực bao gồm:

  • Ở cấp độ quốc gia, sản lượng kinh tế vĩ mô là tổng sản phẩm quốc nội hoặc GDP của một quốc gia. Điều này bao gồm mọi thứ mà đất nước sản xuất và bán để tạo ra thu nhập. Khi sản lượng của một quốc gia không tăng trưởng liên tục, quốc gia đó có thể rơi vào suy thoái.
  • Số lượng thất nghiệp ở một quốc gia, không bao gồm những người không thể làm việc vì bệnh tật, nghỉ hưu hoặc không muốn tham gia lực lượng lao động. Điều này có thể xảy ra khi mức lương quá cao khiến người sử dụng lao động không muốn tuyển thêm nhân viên hoặc do không có đủ nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ trong các lĩnh vực cụ thể.
  • Lạm phát và giảm phát xảy ra khi thị trường có bất ổn. Khi nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh, giá cả có thể tăng cao, gây khó khăn cho việc mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng. Tương tự, nếu nó giảm nhanh, giá có thể giảm xuống, khiến các doanh nghiệp khó kiếm tiền.
  • Chi phí sản xuất có thể ảnh hưởng đến giá của sản phẩm và dịch vụ, từ đó ảnh hưởng đến việc các hộ gia đình có đủ khả năng chi trả hay không.
  • Các chính sách công cũng có thể hoạt động như các yếu tố kinh tế vĩ mô. Điều này bao gồm các chính sách môi trường phát sinh chi phí kinh doanh và thuế kinh doanh.